Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Dagmar Gločeková poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

  • Občanské právo – převody nemovitostí – sepisování kupních a darovacích smluv, nájemní a podnájemní vztahy (byty a prostory sloužící podnikání), rozvody (sporné, nesporné), společné jmění manželů a jeho vypořádání, výživné rozvedených či nerozvedených manželů, výchova a výživa nezletilých dětí (sepis dohod), uplatňování veškerých občanskoprávních nároků, včetně nároků na náhradu škody, ochrana osobnosti
  • Obchodní a korporátní právo – zakládání ochodních společností, změny v obchodních společnostech, smluvní vztahy, sepis stanovisek a právních rozborů, due diligence, vypracování obchodních podmínek
  • Pracovní právo – sepis smluv, ukončování pracovních poměrů, vnitřní předpisy, aktualizace vnitřních předpisů, další služby v oblasti personalistiky, uplatňování a vymáhání nároků zaměstnanců
  • Vymáhání pohledávek – sepis exekučních návrhů, zastupování v exekučním řízení, obrana proti nařízeným exekucím, sepis návrhů na nařízení výkonu rozhodnutí
  • Správní právo – zastupování v řízeních před orgány státní správy a samosprávy, zejména v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů a živnostenských úřadů
  • Přestupkové právo
  • Právo územních samosprávných celků – komplexní právní agenda pro zastupování měst a obcí
  • Veřejné zakázky
  • Insolveční právo – příprava insolvenčních návrhů, zastupování v insolvenčním řízení, právní poradenství
  • Trestní právo – vedení obhajob, uplatňování náhrady škody, zastupování v adhezním řízení.

Ve výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby a právní servis, spočívající zejména v právním poradenství, včetně poskytování osobních, telefonických a e-mailových konzultací k určité problematice, sepisu smluv, revizích smluv, příprava dalších dokumentů, sepisu stanovisek a právních rozborů ke konkrétním otázkám, návrzích řešení a postupu v dané situaci, jednání s protistranou, due diligence, procesním zastupování před soudy, správními a dalšími orgány.

K dalším službám, které klientům poskytujeme zpravidla v rámci vyžádané právní pomoci, patří také ověřování podpisů na dokumentech v českém jazyce, provádění advokátních úschov peněžních prostředků, cenných papírů a/nebo listin.

V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, exekutory,  daňovými a účetními poradci, překladateli a soudními znalci.